۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

فریب مجسمه های بی حجابی "کاری" از اصلاح طلبان جانی

فریب مجسمه های بی حجابی "کاری" از  اصلاح طلبان جانی

(در حاشیه نقاشی "زهرا خانم" رهنورد)

کیست که "زهرا خانم" رهنورد، شکنجه گر دانشکده هنر را نشناسد، که دم در می ایستاد و از دانشجویان و کارکنانی که "بدحجاب و لاک دار" بودند میخواست که دستهایشان را  در پاکتی که در دست داشت فرو کنند، روز اول آنان نمیدانستند که در آن پاکت چیست، وقتی دستهایشان به درون پاکت میرفت سوسک های زهرا خانم انگشتان آنان را "نوازش" میکرد! تا با "عقوبت الهی" و عذاب جهنم آنان را آشنا سازد.امر حجاب اجباری امام جلاد زهرا خانم تمام افکار ارتجاعی  او را فرا گرفته بود، پست و مقام این فرصت طلبان ضدآزادیخواهی باعث میشد که دست به هر جنایت و هر تفکر ضد زن با اینکه خود نیز زن بودند بزنند! اینان مانند شیرین خانم عبادی حاضر به هر گونه تحقیر خود از جانب "احکام الهی" بودند تا صاحب منصب شوند و "اسلام" را حفظ  و خوش خدمتی خود را به اربابان خمینی ابرازکنند!آیا تاریخ فراموش میکند نظر "زهرا خانم" رهنورد را که در مورد حفظ حجاب اسلامی گفته بود:

 

حفظ حجاب اسلامی مهمتر از حفظ خلیج فارس است - کیهان مورخ ۹ آگست ۱۹۸۴امروز "زهرا خانم شکنجه گر" نقاشی میکشد و اعلان میکند که با "حجاب اجباری مخالف" است. چه اتفاقی افتاده؟ که ایشان صد و هشتاد درجه چرخیده؟ آیا این روباهان مکار همان هایی نیستند که یک شبه در دامان امام جلادشان قوانین الهی را در راستای منافع ظالمان جهان بر زمین حاکم کردند و سیاهی را بر زندگی زنان  نیز گستردند؟ چه شده که امروز " هنر" شان را بکار میگیرند؟ در آن سالهای قدرقدرتی زهرا خانم های رهنورد هر چه زنان " سببل دارتر" بودند پست های "حراستی" بهتری میگرفتند تا مانند زهرا خانم رهنورد زنان را در کوچه و خیابان، در محل کار در دانشگاه و مدرسه و یا در زندانها شکنجه کنند! چه شلاق ها که بر بدن زنان بی حجاب بد بجاب توسط زهرا خانم های رهنورد فرود نیامد! چه توهین ها و تحقیرها که زنان توسط این "زهرا خانم "ها نشدند. چندین هزار بار زنان "بدحجاب" را گشت زهرا خانم های رهنورد در کوچه و خیابان "ایست" داده است تا آنها را " ارشاد" کند؟

همه بخوبی میدانیم که پیکر منفور رژیم هار اسلامی نوکر تمام عیار سرمایه داری جهانی با خیزش گرسنگان در 100 شهر ایران به لرزه در آمده است، جناح های رژیم با نمایشات "افشاگری" علیه هم مشغول خریدن زمان برای "احیا" ی دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم هستند، چون میدانند که وقتی رژیم نابود شود کُل رژیم را به مستراح تاریخ پرتاب میکند به همین سبب احمدی نژاد دزد، تیر خلاص زن دیروز " آزادیخواه" امروز میشود و "پته" شریک جرم هایش را روی آب میریزد، و هرزه وار برای  بقای رژیم  ضد کودک، ضد زن و ضد کارگری حاکم "همه پرسی" پیشنهاد میدهد! اصلاح طلب های همفکر احمدی نژاد مذبوحانه در صدد فریبکاری های همیشگی شان از طریق اوباشان و شکنجه گران شان امثال محسن مخملباف، سازگارا هستند! وکیل شان خانم ستوده وکثل مجسمه های بی حجابی "شجاع" میشود و به رژیم "هشدار" میدهد که با "مجسمه های بی حجابی" رفتار خشونت آمیز نداشته باشد!!!

جناح ها و دسته های مختلف رژیم حاکم این جانیان، شکنجه گران، نوکران ارتجاع سرمایه داری جهانی  با کمک رسانه های اربابان جهانی شان مانند بی بی ارتجاع، صدای قلدرها، و... میخواهند ترمز خونبار خود را با مثلا "بزک کردن" کردن رژیم جنایت پیشه حاکم در مقابل خیزشهای گرسنگان قرار دهند تا بخیال خود از نابودی آن جلوگیری کنند. بهمین دلیل است که مجسمه های بی حجابی، که ترامپ قلدر هم از آن حمایت میکند، سیاه بازی همین اصلاح طلبان است که بالاخره با "نقاشی زهرا خانم" مهر خود را بر پیشینه ننگین آنان کوبید!

زهرا خانم رهنورد، شکنجه گر زنان بدحجاب و لاک دار، امروز در نهایت رذالت فریبکارانه برای زنان اشک تمساح میریزد! چرا که اربابان جهانی اینان دو گزینه را روی میز خود قرار داده اند یا "احیای" رژیم هار حاکم، یا رفراندم بچه شاه انگل نوکر آماده بخدمت که وطن فروشی در ذات خاندان نوکر ضدکارگرش بود و هست.

در شرایطی که گرسنگان بیکاران محرومان هیچ بودگان به خیابانها ریختند وبا خون خود نابودی رژیم را با هر دسته و جناح دزد و جانی را فریاد زدند مجمسمه بی حجابی تلاشی بشدت مذبوحانه برای جلوگیری از نابودی رژیم جنایت پیشه هار اسلامی است.

فریب مجسمه بی حجابی "کاری" از اصلاح طلبان جنایتکار است بهمین علت است که زهرا خانم رهنورد با نقاشی اش به میدان آمده تا "رهبری" آنرا "صاحب" شود و تعداد بیشتری از زنان را به بالای سکو ببرد! 
نباید اجازه داد رژیم حاکم با خیمه شب بازی هایش و با سوار شدن بر شانه حقوق زنان بار دیگر مردم فریبی کند. به همین علت باید شدیدآ جلوی این برنامه  مجسمه بی حجابی که در صدد احیای رژیم ضد زن ضد کارگر و ضد کودک است ایستاد و ماهیت آلوده آنرا افشا کرد!مرگ بر امپریالیسم  قاتل کارگران جهان و حیله های رنگارنگ آن
مرگ بر رژیم هار جنایت پیشه اسلامی نوکر تمام عیار و بالفطره  امپریالیسم با تمام جناح و دسته های جنایتکار آن


پیروز با مبارزات کارگران بیکاران محرومان که با پوست و گوشت خود فرود شلاق های ستم رژیم هار اسلامی نوکر امپریالیسم را هر لحظه لمس کرده اند


زنده باد انقلاب


صبا راهی هفتم اسفند 1396 - بیست و هفتم فوریه 2018

مطلب پیشین در همین رابطه:

مجسمه بی حجابی تلاشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخیر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر