۱۳۹۶ اسفند ۸, سه‌شنبه

فریب مجسمه های بی حجابی "کاری" از اصلاح طلبان جانی

فریب مجسمه های بی حجابی "کاری" از  اصلاح طلبان جانی

(در حاشیه نقاشی "زهرا خانم" رهنورد)

کیست که "زهرا خانم" رهنورد، شکنجه گر دانشکده هنر را نشناسد، که دم در می ایستاد و از دانشجویان و کارکنانی که "بدحجاب و لاک دار" بودند میخواست که دستهایشان را  در پاکتی که در دست داشت فرو کنند، روز اول آنان نمیدانستند که در آن پاکت چیست، وقتی دستهایشان به درون پاکت میرفت سوسک های زهرا خانم انگشتان آنان را "نوازش" میکرد! تا با "عقوبت الهی" و عذاب جهنم آنان را آشنا سازد.امر حجاب اجباری امام جلاد زهرا خانم تمام افکار ارتجاعی  او را فرا گرفته بود، پست و مقام این فرصت طلبان ضدآزادیخواهی باعث میشد که دست به هر جنایت و هر تفکر ضد زن با اینکه خود نیز زن بودند بزنند! اینان مانند شیرین خانم عبادی حاضر به هر گونه تحقیر خود از جانب "احکام الهی" بودند تا صاحب منصب شوند و "اسلام" را حفظ  و خوش خدمتی خود را به اربابان خمینی ابرازکنند!آیا تاریخ فراموش میکند نظر "زهرا خانم" رهنورد را که در مورد حفظ حجاب اسلامی گفته بود:

 

حفظ حجاب اسلامی مهمتر از حفظ خلیج فارس است - کیهان مورخ ۹ آگست ۱۹۸۴امروز "زهرا خانم شکنجه گر" نقاشی میکشد و اعلان میکند که با "حجاب اجباری مخالف" است. چه اتفاقی افتاده؟ که ایشان صد و هشتاد درجه چرخیده؟ آیا این روباهان مکار همان هایی نیستند که یک شبه در دامان امام جلادشان قوانین الهی را در راستای منافع ظالمان جهان بر زمین حاکم کردند و سیاهی را بر زندگی زنان  نیز گستردند؟ چه شده که امروز " هنر" شان را بکار میگیرند؟ در آن سالهای قدرقدرتی زهرا خانم های رهنورد هر چه زنان " سببل دارتر" بودند پست های "حراستی" بهتری میگرفتند تا مانند زهرا خانم رهنورد زنان را در کوچه و خیابان، در محل کار در دانشگاه و مدرسه و یا در زندانها شکنجه کنند! چه شلاق ها که بر بدن زنان بی حجاب بد بجاب توسط زهرا خانم های رهنورد فرود نیامد! چه توهین ها و تحقیرها که زنان توسط این "زهرا خانم "ها نشدند. چندین هزار بار زنان "بدحجاب" را گشت زهرا خانم های رهنورد در کوچه و خیابان "ایست" داده است تا آنها را " ارشاد" کند؟

همه بخوبی میدانیم که پیکر منفور رژیم هار اسلامی نوکر تمام عیار سرمایه داری جهانی با خیزش گرسنگان در 100 شهر ایران به لرزه در آمده است، جناح های رژیم با نمایشات "افشاگری" علیه هم مشغول خریدن زمان برای "احیا" ی دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم هستند، چون میدانند که وقتی رژیم نابود شود کُل رژیم را به مستراح تاریخ پرتاب میکند به همین سبب احمدی نژاد دزد، تیر خلاص زن دیروز " آزادیخواه" امروز میشود و "پته" شریک جرم هایش را روی آب میریزد، و هرزه وار برای  بقای رژیم  ضد کودک، ضد زن و ضد کارگری حاکم "همه پرسی" پیشنهاد میدهد! اصلاح طلب های همفکر احمدی نژاد مذبوحانه در صدد فریبکاری های همیشگی شان از طریق اوباشان و شکنجه گران شان امثال محسن مخملباف، سازگارا هستند! وکیل شان خانم ستوده وکثل مجسمه های بی حجابی "شجاع" میشود و به رژیم "هشدار" میدهد که با "مجسمه های بی حجابی" رفتار خشونت آمیز نداشته باشد!!!

جناح ها و دسته های مختلف رژیم حاکم این جانیان، شکنجه گران، نوکران ارتجاع سرمایه داری جهانی  با کمک رسانه های اربابان جهانی شان مانند بی بی ارتجاع، صدای قلدرها، و... میخواهند ترمز خونبار خود را با مثلا "بزک کردن" کردن رژیم جنایت پیشه حاکم در مقابل خیزشهای گرسنگان قرار دهند تا بخیال خود از نابودی آن جلوگیری کنند. بهمین دلیل است که مجسمه های بی حجابی، که ترامپ قلدر هم از آن حمایت میکند، سیاه بازی همین اصلاح طلبان است که بالاخره با "نقاشی زهرا خانم" مهر خود را بر پیشینه ننگین آنان کوبید!

زهرا خانم رهنورد، شکنجه گر زنان بدحجاب و لاک دار، امروز در نهایت رذالت فریبکارانه برای زنان اشک تمساح میریزد! چرا که اربابان جهانی اینان دو گزینه را روی میز خود قرار داده اند یا "احیای" رژیم هار حاکم، یا رفراندم بچه شاه انگل نوکر آماده بخدمت که وطن فروشی در ذات خاندان نوکر ضدکارگرش بود و هست.

در شرایطی که گرسنگان بیکاران محرومان هیچ بودگان به خیابانها ریختند وبا خون خود نابودی رژیم را با هر دسته و جناح دزد و جانی را فریاد زدند مجمسمه بی حجابی تلاشی بشدت مذبوحانه برای جلوگیری از نابودی رژیم جنایت پیشه هار اسلامی است.

فریب مجسمه بی حجابی "کاری" از اصلاح طلبان جنایتکار است بهمین علت است که زهرا خانم رهنورد با نقاشی اش به میدان آمده تا "رهبری" آنرا "صاحب" شود و تعداد بیشتری از زنان را به بالای سکو ببرد! 
نباید اجازه داد رژیم حاکم با خیمه شب بازی هایش و با سوار شدن بر شانه حقوق زنان بار دیگر مردم فریبی کند. به همین علت باید شدیدآ جلوی این برنامه  مجسمه بی حجابی که در صدد احیای رژیم ضد زن ضد کارگر و ضد کودک است ایستاد و ماهیت آلوده آنرا افشا کرد!مرگ بر امپریالیسم  قاتل کارگران جهان و حیله های رنگارنگ آن
مرگ بر رژیم هار جنایت پیشه اسلامی نوکر تمام عیار و بالفطره  امپریالیسم با تمام جناح و دسته های جنایتکار آن


پیروز با مبارزات کارگران بیکاران محرومان که با پوست و گوشت خود فرود شلاق های ستم رژیم هار اسلامی نوکر امپریالیسم را هر لحظه لمس کرده اند


زنده باد انقلاب


صبا راهی هفتم اسفند 1396 - بیست و هفتم فوریه 2018

مطلب پیشین در همین رابطه:

مجسمه بی حجابی تلاشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخیر


۱۳۹۶ اسفند ۷, دوشنبه

دشمن دشمن من دوست من است؟ و یکی دو نکته دیگر
 صبا راهی

دشمن دشمن من دوست من است؟ و یکی دو نکته دیگر
                            
دشمن کیست؟ دشمن طبقه کارگر کیست؟ تفرقه چیست؟ چه طبقه یی تفرقه را بین صفوف کارگران، اقوام و زنان ترویج میدهد؟ ارتجاع چیست؟ چه طبقه ای ارتجاع را مدام تولید و بازتولید میکند؟ چرا تولید و بازتولید ارتجاع به نفع طبقه ستمگر است؟ چه طبقه یی فردگرایی را در سطوح مختلف جامعه و در اشکال مختلف تبلیغ و رشد میدهد؟ چرا فردگرایی که در ضدیت با تشکل و اتحاد پدید آمده به نفع طبقه ستمگر است؟ دشمن دشمن من دوست من است؟ یا اینکه این دشمن دشمن من روباهی رذل و پلید است که برای جانشین شدن دشمن من فریبکارانه چرب زبانی میکند و به هیچ وجه نمیتواند دوست من باشد؟ به عبارتی دیگر دشمن دشمن من آیا دوست کارگران و زحمتکشان و محرومان و اقوام مختلف است؟ یا اینکه نه، تاریخنآ ثابت کرده که دشمن قسم خورده آنان است؟ 

سرمایه داری جهانی ستمگر و رژیم های مزدور آن انسان ها را به طرق مختلف به دلیل عقایدشان یا مورد تحقیر قرار میدهند یا آنان را تحت تعقیب، دستگیر و شکنجه میکنند و مورد تجاوز قرار میدهند و بعد اعدام و قتل عام میکنند. عده ای وقتی از مجازات جنایتکارانی که انسان ها را بخاطر عقایدشان سرکوب و سر به نیست میکنند و زبان را مبرند و صدا را در گلو خفه میکنند با دفاع از "لغو" اعدام طوطی وار معتقدند که "ما مثل آنان نیستیم که اعدام میکنند" ما آنها را به "دادگاه های بیطرف بین المللی" میکشانیم، اما همین ها امروز در برابر سرکوب دراویش گنابادی توسط رژیم هار اسلامی میکنند. سکوت اینان به چه معنایی ست؟ آیا اینان حق دگر اندیشان عقیده را واقعا محترم میشمارند؟

اما برخی " بی تعارف" خود را کمونیست مینامند، چه خوب! تا کور شود دشمن! اما آیا  این کمونیست ها حق دموکراتیک برای کسانی که مانند آنان نمی اندیشند قایل هستند یا اینکه چون به فلان دین و بهمان عقیده باور دارند مورد سرکوب و تحقیر هم قرار گرفتند بگیرند به ما چه!

 این " بی تعارف" های محترم آیا بلندگوهای امپریالیستها را قابل اعتماد برای طبقه کارگر میدانند؟ یا اینکه ماهیت آنرا قدم به قدم برای ستمدیدگان( زنان و کارگران و اقوام مختلف) افشا میکنند؟ نه اینکه چون آن بلند گوی مسموم ضدکارگر جهان ( بی بی ارتجاع) سازمانیافته و با هدف  و به روشهای مختلف فریبکارانه حرکت حجاب بر چوب زنان را در بوق هایش دمید میایند و  برخی از روش های "فیسبوکی بی بی ارتجاع" را در سایت شان تبلیغ هم میکنند! آیا این بی بی ارتجاع " دشمن دشمن من دوست من است"؟؟؟ یا این همانی بلندگوی مرتجع ضدگارگریست که از طریق بلندگوهای مسمومش شایعه کرد" مردم ایران خمینی را در ماه دیده اند" !!!

و یا حکایت برخی افکار منفور و خائنانه توده ای – اکثریتی  خود را مذبوحانه و مزورانه پشت اسم چریک فدایی پنهان کرده و قلم مسموم خود را صرف نوشته های طولانی دفاع از "دختران خیابان انقلاب" میکنند امروز از حق اعتراض دراویش گنابادی که به اعتراض به بگیر و به بندهای اخیر رژیم دیکتاتوری هار و عریان سرمایه داری اسلامی به پا خاسته اند به بهانه " الله اکبر" گفتن آنان خود سکوت کرده و پادوهای بیسوادشان را پرچمدار ارتجاع میکنند تا آنچه را رژیم دیکتاتوری حاکم خواستار آن است یعنی " تفرقه" بین اقشار مختلف مخالفان رژیم برپا کنند؟

آیا رژیم وقتی هموطنان بهایی را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن بهودی را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن مجاهد را به بند میکشد و به شنیع ترین وضع میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن کمونیست را بند میکشد و به ددمنشانه تریم وضع میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن کُرد و ترک و بلوچ و ترکمن را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟

چطور میشود که مدعی دفاع از "کرامت انسانی" بود اما از حق دموکراتیک توده ها با مرز بندهای مشخص خود، در جامعه دفاع نکرد؟

مگر میشود وقتی کارگران یک کارخانه به اعتصاب دست میزنند یک "روشنفکر مرتجع" دم در کارخانه بایستد و از کارگران سوال کند: درویش گنابادی هستی؟ مسلمانی؟ مسیحی هستی؟ یهودی هستی؟ ترکی؟ کردی؟ لری؟ ترکمن یا بلوچی؟ روسری داری یا بی روسری هستی؟ و آنها را بدلیل عقایدشان از صف جدا کند نتیجه ای که مطلوب سرمایه داری خونخوار است و از نوشته دین از دید لنین می آموزیم:

 "  .. يک مبلغ آتئيست در اين گونه مواقع و در چنين شرايطی فقط راه کشيش ها و روحانيونی را هموار می کند که بهترين ارزويشان اين است که کارگران به جای آنکه بر سر شرکت در اعتصاب با هم کنار بييند، بر سر مسئله اعتقاد به خدا از هم جدا شوند."

دروایش گنابادی به اعتراض به سرکوب گرسنگان توسط رژیم هار موجود بپا خاستند، اما زنانی که حجاب خود را بر سر چوب کردند نه تنها به اعتراض به سرکوب گرسنگان بپا نخاستند نه تنها از آن خیزش دفاع هم نکردند یا اسمی هم از آن نیاورند بلکه در مقابل آن نیز قد علم کردند تا راهی باشند:
  
یک: برای منحرف کردن افکار عمومی از خیزش های گرسنگان و بیکاران

دو: برای "احیای رژیم سرکوبگر اسلامی" به ریاست جمهوری رئیس جمهورش روحانی جلاد که "قهرمان اعدام"! است

وظیفه کمونیست های واقعی از جمله آن عزیز " بی تعارف" این است که تمام حربه هایی که امپریالیستهای ستمگر از طریق بلندگوهای مسموم خود همچون بی بی ارتجاع، صدای قلدرها، سی ان ان و " من و تو"  از آن استفاده میکنند تا شکاف بین صفوف بین توده ها علیه دیکتاتوری هار و عریان حاکم بیندازند را افشا کنند، از حقوق دموکراتیک توده ها دفاع کنند و حرکت های اجتماعی ضدرژیم را هر چه بیشتر بهم نزدیک کنند. نه اینکه این یا آن را بدلیل مسموم بودن اعتراض زنان " از صف کمونیست" ها برانند!!!!

مهم تر اینکه تحث هیچ شرایطی اجازه ندهیم "خصومت های شخصی" یا احیانا " دلخوری های شخصی" ما را به دامی بیندازد که دلسوزان واقعی کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه را "دشمن" ببینیم و با آنان رفتاری "دشمنانه" داشته باشیم. انتقاد درست را هر چند گزنده و تلخ بیان شده باشد را بپذیریم و در صدد پالایش خود و جنبش برآییم. نه آنکه برای دشمن خوراک تهیه کنیم!
دشمن واقعی کارگران، زنان، اقوام مختلف،کودکان، تن فروشان، معتادان، محرومان و بیکاران سرمایه داری جهانی و رژیم های دست نشانده آنها یعنی رژیم های شاه مزدور و جلاد و ملای مزدور قاتل میباشد.


امروز همین رسانه های امپریالیستی که در بالا نامبرده شد "بچه شاه نوکر" را که سالهاست در گنداب وطن فروشی و نوکری خیس داده اند به میدان آورده اند، تا از "آزادیخواهی" از جمهوری لائیک و سکولار و انسانی برای مردم ما ،که پدران تاجدارش آنان را سرکوب کردند و ثروت آنان را دزدید و در جیب هزار فامیلشان ریختند و "بچه شاه نوکر" را درست مثل یک انگل "پرورش داد"، سخن براند!جمهوری لائیک و سکولاری و انسانی یی که هیچ دردی از درد کُشنده فقر و دره مرگ طبقاتی دوا نمیکند هیچ بلکه آنرا نیز در جهت خدمت هر بیشتر "بچه شاه انگل و نوکر مسلک" عمیق تر میکند !

کجا دیده شده که بچه شاهی انگل که پدرش نوکر و مزدور بوده، پدربزرگش نوکر و مزدور بود و آزادیخواهان را به شنیع ترین وضع توسط ساواکی های بی همه چیزی سرکوب و کشتار میکردند "آزادیخواه" شود بی آنکه بطور واقعی جنایات اجدادش را محکوم کند و تازه بر عکس همین بچه شاه نوکر،انگل وقیح "آزادیخواه" امروز مردم ایران را نمگ نشناس خطاب میکند و میخواهد برای آنان " آزادی"( بخوان سرکوب بیشتر از پدرانش و رژیم هار اسلامی) به ارمغان بیاورد؟؟
    
به همین دلیل بار دیگر اثبات میشود که "دشمن دشمن من" به دلیل ماهیت طبقاتی اش( بورژوازی ستمگر و ظالم)  و نوکری اربابان پدرانش نمیتواند "دوست " من (طبقه کارگر) باشد!

ششم اسفند 1396 – بیست و ششم فوریه 2018