۱۳۹۷ فروردین ۵, یکشنبه

گزارش آکسیون" برای نجات جان زندانیان سیاسی به پا خیزیم!"
گزارش آکسیون" برای نجات جان زندانیان سیاسی به پا خیزیم!"


روز شبنه 4 فروردین 1397 فعالین چریکهای فدایی خلق در لندن و سازمان دموکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان درانگلستان در اعتراض به کشتار دستگیرشدگان خیزش تاکنونی آکسیون مبارزاتی متشکل از نمایشگاهی از تصاویر جنایات رژیم هستی گیر حاکم در مرکز شهر لندن ( میدان ترالفگار اسکوئر) بر پا نمودند که مانند سایر آکسیون های مبارزاتی مورد استقبال و توجه رهگذران قرار گرفت. در کنار این نمایشگاه اعلامیه هایی به زبان انگلیسی نیز توسط نیروهای مبارز و انقلابی پخش میشد که آن نیز به اطلاعات در زمینه آنجه رژیم ددمنش بر سر معترضین و آزادیخواهان میآورد می افزود.

اگر جه این بخش از مرکز شهر بخصوص در روز شنبه یکی از پر رفت و آمدترین مراکز لندن میباشد، به دلیل انبوه توریست از سراسر دنیا بدلیل مرکز تاریخی و نیز هنرهای خیابانی اما تمامی اینها مانع از آن نمیشد که رهگذران با علاقه و دلسوزی نایستند، به عکسها خیره نشوند، اطلاعات پایین عکس ها را نخوانند و بعد با برپاکنندگان نمایشگاه به گفتگو و تبادل نظر نپردازدند. برخی از رهگذران که اطلاعات تاریخی درستی داشتند بسیار خشمگین میشدند از اینکه حاکم موجود مانند رژیم پیشین( رژیم شاه حلاد) آزادیخواه کُشی میکند. و نیز خشمگین میشدند از اینکه این رژیم نیز مانند رژیم شاه جلاد و هر رژیم فاشیستی دیگری زندانیان سیاسی را " به طرق مختلف" وادار به خودکشی میکند.

برخی از رهگذاران که سنی از آنان گذشته بود و مشخص بود که اطلاعات تاریخی سیاسی درستی از اوضاع حکومتی در ایران دارند خود دواطلب شده اعلامیه را برای مطالعه میگرفتند و جوانان بسیاری که از ددمنشی رژیم اسلامی نوکر تمام عیار امپریالیسم اطلاع نداشتند از نمایشگاه دیدن، از جنایات رژیم در حق آزادیخواهان عکس میگرفتند و با دست اندرکاران تمایشگاه به گفتگو میپرداختند.

برپایی چنین نمایشگاه های خیابانی گامی از میدان مبارزه تمام کسانی ست که میخواهند این رژیم را به گورستان تاریخ پرتاب کنند، زیرا چنین آکسیون های مباراتی باعث میگردد که جنایات رژیم در افکار عمومی جهان افشا شود، باعث میگردد تا صدای زندانیان سیاسی در سیاه جالهای رژیم آزادی کُش شنیده شود، باعث میشود که با هم بودن را در هر کجای این دنیا که هستیم نغمه سرای نان و  آزادی سازیم. با هم بودن برای همه شدن هیچ بودگان. با هم بودن برای صدای جوانان در بند شدن. وظیفه تمام نیروهای مبارزاتی علیه رژیم این است که هر چه گسترده تر در تظاهرات ها و آکسیونهای مبارزاتی در خارج از ایران شرکت نموده تا صدای ستمدیدگان به ویژه زندانیان سیاسی در ایران باشند.

وظیفه برپایی چنین آکسیون های مبارزاتی بر عهده تمامی نیروهایی که خواهان سرنگونی این رژیم با تمام جناح و دسته های آدم کُش میباشد،بخصوص در شرایط بسیار حساس کنونی که سکوت وقیحانه قدرت های امپریالیستی حامی رژیم هار حاکم که مدام در بوق "بشر دوستی" صداهای نخراشیده میدمند را شکسته و افشاگر هر چه بیشتر جنایات رژیم باشند.

صدای ستمدیدگان برای نان و آزادی باشیم. ستمدیدگانی که نان و آزادی را برای همه میخواهند. نه فقط یک عده قلیل!

نابود باد رژیم هستی گیر اسلامی نوکر تمام عیار امپریالیسم با هر دسته و جناح آن
پیروز باد مبارزات متشکل ستمدیدگان و محرومان
به پا خیزیم برای نجات زندانیان سیاسی در بند

گزارشگر ماهی سیاه کوجولو
25 مارچ 2018 – 5 فروردین 1397

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر