۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

اظهار نظر در مورد خبر تصمیم دولت نروژ درموردپناهندگان سیاسی - صبا راهی
 

اظهار نظر در مورد خبر تصمیم دولت نروژ درموردپناهندگان سیاسی

صبا راهی

خبر تصمیم دولت نروژ:

وزارت دادگستری دولت جدید نروژ تصمیم گرفته که دستورالعمل هایی در رابطه با پس گرفتن پناهندگی از پناهنده هایی که بعد از پناهندگی گرفتن به کشور خود برای تعطیلات و یا دیدار باز میگردند تصویب کند.
آنها معتقد هستند که این نوع سفر ها بر خلاف قوانین و مصوبات پناهندگی است و سفر های اینچنینی سو استفاده از حقوق و مزایا ی پناهندگی و نشان دهنده داشتن یک پناهندگی غیر حقیقی است و به همین دلیل مهم است که واکنش آشکاری در این رابطه با این نوع پناهنده ها انجام بشود.
خبر بالا از سایت احترام و آزادی گرفته شده است

اظهار نظر در مورد خبر:

تایید این تصمیم دولت جدید نروژ به معنای تایید سیاست های آن دولت سرمایه داری نیست! اما این تصمیم بسیار درست و قانون مندانه میباشد! به ویژه در مورد پناهندگان سیاسی! ما شدیم که این سیل عظیم پناهندگان سیاسی عازم ایران و دیدن خاله خان باجی نشوند نشد که نشد! آنها نه تنها به رژیم اسلامی نوکر امپریالیسم با اینکار خود اعتبار میدهند، بلکه هویت پناهنده سیاسی را نیز مخدوش میکنند و عرصه پذیرش  را برای پناهنده های سیاسی جدید نیز تنگ تر مینمایند. 

از نظر این قلم کسانی که پناهندگی سیاسی دریافت میکنند و به ایران رفت و آمد میکنند هیچ فرقی با زندانیان سیاسی " تواب شده" ندارند! اینان کسانی هستند همانطور که ملاحظه میفرمایید دولت های سرمایه داری هم برای "سیاسی" بودن آنها ارزش و اعتباری قائل نیست و آنها را قابل اعتماد نمیداند!
چند سال پیش دولت آلمان که برای اعطای پاهندگی سیاسی سخت گیری میکرد، زمانی که مورد فشار سازمانهای حقوق بشر قرار گرفته بود پاسپورت های پناهندگان سیاسی یی که به ایران رفت و آمد میکنند را روی میز ریخته بود و گفته بود اگر ایران برای پناهنده سیاسی امن نیست پس این پناهندگان سیاسی چطور به ایران سفرهای مداوم دارند؟

آخر هر چیزی هم حد و اندازه ای دارد، افراد با پاسپورت پناهنده سیاسی که تمام مرزهای سیاسی را مخدوش میکنند برای هیچکس قاب اعتمادنیستند! 

از طرفی برخی مدعی هستند که برای فوت عزیزانشان به ایران میروند، که باید در پاسخ به این عده نیز گفت مگر سایز پناهندگان سیاسی که برای مراسم درگذشت عزیز انشان به ایران نمیروند عزیز ندازند، یا اجساس و دلتنگی ندارند، فقط شما عزیز دردانه ها دارید که با رفتن تان به بقای رژیم جنایت خوی اسلامی نوکر امپریالیسم کمک میکنید؟

شاید!!!! با تصمیم جدید دولت نروژ آب در خوابگه این " سیاسی خوانده" ها رفته و باعث بیداری شان شود! 


شانزده آوریل دوهزار و شانزده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر