۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

سازش نکن رفیق - صبا راهی

سازش نکن رفیق


تن نده
به خفت و خواری تن نده
سازش نکن

متوهم نباش
حتی یک لحظه
حتی یک سر سوزن
امپریالیسم ددخو ست
رژیم اسلامی نوکر آن نیز

مبارزه برای رهایی از یوغ امپریالیسم
و رژیم اسلامی نوکر آن
 عرصه وسیعی ست
وسیع به وسعت میدان جان آزادیخواهان

مقاومت
بعد از آگاهی وشناخت درست از ماهیت امپریالیسم

زندان و شکنجه از هر رقم
 و سر به نیست شدن
 در انتظار

تن نده
به خفت تن نده

سازش نکن
سازش خوارترین راه مبارزه است

توهم نداشته نباش
هیچکس به تنهایی تصمیم نمیگرد
تمام دستورها از بالای  بالاست
بالای بالا هم
میشود امپریالیسم

تن نده
یک سر سوزن هم توهم نداشته باش
امپریالیسم ددمنش است
و رژیم اسلامی نوکر آن
در حیوان صفتی
روی رژیم شاه جلاد
نوکر سرنگون شده امپریالیسم را
سفید کرده است

تسلیم نشو
تو در راهی بزرگ
پر خطر
قدم گذاشته ای
دشمن خلق
بی رحم است و ددخو
قوانین آن نیز
ددمنشانه

عزتِ بوسه بر چوبه دار
  به ز صد سال
زندگی خفت بار

آنها از مقاومت ما
از عدم سازش ما
از تن ندادن ما
و از مرگ با عزت ما
وحشت دارند
چرا که مرگ های با عزت
ریشه های درخت آزادی را
تنومند می کنند

تن نده رفیق
سازش نکن
تسلیم نشو
لحظه ای هم متوهم نباش
امپریالیسم ددمنش است
و
رژیم اسلامی  نوکر با هر جناج و دسته آن نیز 
بیاد داشته باش
ما برای "پُست و مقام و آینده نگری"
مبارزه نمی کنیم

سازش نکن رفیق


صبا راهی
فروردین نود و پنج / آوریل دوهزار و شانزده
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر