۱۳۹۴ آذر ۱۱, چهارشنبه

دار زدن درملاء عام ایده چه کسی بود؟

دار ردن دذ ملاء عام ایده چه کسی بود؟

صبا راهی

در رژیم سرتا پا جنایت اسلامی در ایران هر کدام از روسای جمهور پیشنه یی "درخشان" در رابطه با کَشت و کَشتار و به روز سیاه نشاندن ستمدیدگان در ایران دارند. رفسنجانی فحشاء را در ایران رسمی کرد و با معرفی صیغه به امام جلادش برای تامین سود سرمایه داری خود را متصل به شبکه تجارت جهانی سکس کرد. بنیاد شهید اسلامی اولین سازمانی بود که دختران جنگ زده بی سرپرست را به شیوخ امارات میفروخت.

یکی از ویژه گی ها کاندیدای ریاست جمهوری در رژیم سرمایه داری اسلامی جنایت پیشه گی فرد است در سرکوب مبارزین، مخالفین رژیم اسلامی نوکر امپریالیسم. احمدی نژاد تیر خلاص زن به زندانیان سیاسی بود، روحانی دار زدن در ملاء عام را به رژیم اسلامی در سال 59 پیشنهاد میکند.

 مطئنا روزی خواهد رسید که کارگران و زحمتکشان و سایر محرومان حساب این جانیان را کف دسشتان بگذارند. در زیر بریده روزنامه جمهوری اسلامی که مطلب در آن مندرج شده قرار دارد و در زیر آن عین روزنامه جمهوری اسلامی یکی از بلندگوهای رژیم اسلامی دست نشانده امپریالیسم آمریکا و شرکاء.


Image result for ‫توطئه گرها را باید در نماز جمعه بدار بکشند‬‎
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر