۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

بهار نو خجسته باد

بهار نو خجسته باد


برای سرنگونی رژیم سر مایه داری اسلامی نوکر امپریالیسم و رژیم های مشابه آن تنها یک قلب لازم است

قلبی که مملو از عشق به طبقه استثمارشده ستمدیده باشد، یعنی کارگران و زحمتکشان و محرومان 
و همزمان سرشار از نفرت و کینه به طبقه ستمگر استثمارکننده.

به امید سالی پر موفقیت برای کارگران و زحمتکشان و محرومان.

امید که هر کجا هستید انرژی تان را در راه مبارزه برای سرنگونی رژیم
اسلامی نوکر امپریالیسم با هر جناح و دسته آن صرف کنید. 

منفعت طلبی شخصیرا از خود دور کنید و به فکر ستمدیدگان باشید. 
آنانی که ستم طبقاتی ظالمانه عرصه های زندگی را هر لحظه به آنان تنگ تر میکند.

عشق به ستمدیدگان زیر یوغ سرمایه داری خونخوار است که میتواند به پیشبرد مبارزاتی علیه رژیم هار اسلامی نوکر امپریالیسم کمک کند.  

بیاد داشته باشیم که امپریالیستهای وحشی جنایتکار، مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و امثال آن هرگز به فکر ستمدیدگان هیچ سرزمینی نیستند، آنها تنها در پی سود خود و غارت منابع کشورها در جهت منافع ستمگران هستند و به همین دلیل هم یک روز شاه جلاد  را در کشورمان حاکم میکنند و یک روز هم خمینی قاتل  و دار و دسته اوباش او را. به نیروی توده های ستمدیده بخصوص کارگران و زحمتکشان باید متکی بود. و نه انقلاب های مخملی امپریالیستها.
پیروز و مملو از انرژی مبارزاتی باشید.

با احترام و سپاس از توجه شما 

گروه ایمیلی ماهی سیاه کوچولو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر