۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

جنبش " عدم خشونت" و خشونت تولید انبوه سلاح های مرگزا !


جنبش " عدم خشونت" و  خشونت تولید انبوه  سلاح های مرگزا !

صبا راهی
سرمایه داری جهانی بسرکردگی امپریالیسم یانکی آمریکا توسط  " طراحان سی آی ا" ای خود برای غارت هر چه بیشتر منابع طبیعی و انسانی کشورهای دیگر توسط " اساتید دانشگاه" ها با " استاندارهای بالا" مبارزه غیرخشونت را تبلیغ میکنند. در حالیکه خود آنها، امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم انگلیس، فرانسه و هلند و آلمان و... به کشورهای دیگر به بهانه " دموکراسی یا ترویسم" و " صدرو تمدن" حمله میکنند، شهروندان غیر مسلح و فقیر را قتل عام میکنند، بمب های مملو از اورانیوم رقیق بر سر مردم فرو میریزند، به زن و دختر و پسر تجاوز میکنند و بعد هم اجسادشان را می سوزانند، کاشانه محرومان را روی سرشان ویران میکنند... و خلاصه هر نوع " خشونتی" که در مخلیه گرگ هم نمی گنجد این حیوانات درنده در حق مردم محروم و کارگر و زحمتکش روا میدارند!
از آنطرف هم " اساتید دانشگاه" ، گروه های حقوق بشری، و فرهنگی و " ادبی" هم میشوند باربرهای نظرات  کثیف و مملو از حقه و ریای سرمایه داری که از یک سو با تحریم هایش، از سوی دیگر با انواع تبعیض ها، و محرومیت ها جان کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان را میگیرد! در آفریقا که روی انبوهی از ثروت خوابیده است، سرمایه داران سفید پوست " متمدن" که یکی از آنه پسر مارگارت تاچر دزد تغذیه شیر مدارس و جنایات بی شمار دیگر، میباشد، در آفریقای جنوبی به استثمار و غارت منابع انسانی و طبیعی در آنجا مشغول هستند، این غارتگران دزد، برای فرار از مالیات، پول های هنگفت نقد خود را در جزایر "بهشت" مخفی میکنند، و دولتها برای ترمیم اوضاع اقتصادی از حلقوم کارگر در می آورد و به حلق زالو ها میریزد و دهها ریاضت مختلف اقتصادی را بر کارگران و زحمتکشان جامعه روا میدارد، آنوقت در برابر این همه بی عدالتی و نابرابری " گروه های عدم خشونت" قد علم میکنند تا برگی و برده گی را توسط باربران باربران شان ترویج دهند.
سوال اصلی این است: این جنبش عدم خشونت چرا خشونت تولید انبوه سلاح های مرگزای کارحانجات اسلحه سازی را نشانه نمیگیرد؟ همان کارخانه هایی که با فروش سلاح ها نه تنها جان میلیونها انسان را در سراسر جهان با تولید سلاح های مرگزایشان میگیرند، نه تنها دولت های سرمایه داری را در تروریسم دولتی شان یاری میکنند بلکه سودهای سر به فلک زده نیز از اینراه به جیب میزنند! و وقتی نوبت به محرومان و زحمتکشان استثمار شده جوامع میرسد که داد خود را از بیداد ستمگری سرمایه داران بستانند سی آی ای توسط " اساتید دانشگاهی"اش برای ما " جنبش عدم خشونت" را علم میکنند!
جامعه ای مانند ایران که رژیم سرمایه داری اسلامی خشونت را در جامعه نهادینه کرده است، در ملأ عام به بهانه های مختلف انسان را مورد ضرب و شتم قرار میدهد، مزدوران ماسک زده اش با شلاق و باتوم به جان مردم می افتند برای مثلا دزدیدن چیزی برای رفع نیازهای اولیه زندگی، وقتی که چوبه های اعدام را در میادین و ورزشگاه ها بر پا میکنند و جوانان را دسته دسته بالای دار میبرند، بی آنکه خشونت اعتیاد که هستی جامعه را نابود میکند ببینند تازه خودشان مافیاقی پخش مواد مخدر در جامعه و نیز بخشی از مافیاقی بین المللی هستند. مانند رژیم قبلی که اشرف پهلوی " افتخار"رژیم سرمایه داری سلطنتی درهمکاری با مافیای مواد مخدر  بود...
تا زمانی که دولتها خشونت را بطرق مختلف بر مردم حاکم میکنند، چه از طریق خشونت استثمار و غارت منابع طبیعی و انسانی، چه از طریق خشونت کار کودکان،چه از طریق خشونت تجارت سکس و رواج تن فروشی،  چه از طریق فیلم های خشونت آمیز، بازی های خشن برای کودکان، تا بر پا کردن جنگ و لشکر کشی به کشورهای دیگر و سرکوب مبارزات بر حق کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه ....، خشونت متقابل در برابر این قهاری مطلق سرمایه داری لجام گسیخته وجود دارد. تا زمانی که روزانه هزاران کودک بر اثر بی غذایی، بی دارویی ، بی درمانی، می میرمند، که اینها حاصل خشونت  طماعی سرمایه داری است، مبارزه ای جز مبارزه قهرآمیز برای نابودی سرمایه داری و سرمایه داران زالو صفت و تمام دستگاه های سرکوب شان وجود ندارد. آنهایی که  مروج پخش " شیرینی و شربت" جنبش " عدم خشونت" هستند بی شک منافع بسیار حقیرشان با پادوهای سرمایه داری خونخوار در هم تنیده است!
اینان جرآت نمیکنند به سرمایه داری بگویند خشونت سلاح مرگزا " غیرمتمدانه و ددمنشی مطلق" است و باید متوقف شود! آنوقت در مقابل کمونیست ها که مبلغ مبارزه قهرآمیز تحمیل شده از جانب سرمایه داری هستند " شیر" میشوند منتهی بی یال و دم! مثل برخی ها که در منزل برای همسر و فرزندانشان " شیر" میشوند و در بیرون در مقابل " گنده تر" از خودشان موش!
تا زمانی که استثمار و غارت منابع طبیعی هست مبارزه آگاهانه قهرآمیز از جانب استثمارشدگان تنها راه رهایی آنان از چنگال سرمایه داری جهانی خونخوار است. و تنها برپایی چوبه های گیوتین است که ترس را در دل سرمایه داران و پادوهای رنگارنگ شان ایجاد میکند و یک انقلاب را به سر منزل درست خود میرساند! بگذار پادوهای بی هویت و مشکوک سرمایه داری یاوه سرایی کنند! وقتی که نوبت به استثمار شدگان میرسد که حق خود را از حلقوم استثمارکنندگان بیرون بکشند، موش ها یاوه سرایی میکنند... اینان وحشت شان از برپایی گیوتین بیشتر از زالوهاست! چرا که اینها مدام در حال ترویج دورغ و مکر و ریای سرمایه داری هستند!
زنده باد مبارزه آگاهانه قهرآمیز و تیغ های گیوتین آن برای مجازات شایسته سرمایه داران جنایتکار و سردمداران رژیم سرمایه داری اسلامی نوکر امپریالیسم!
اردبیهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر