۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

سیاهکل سرخ و حکومت ترور و خفقان سلطنت


سیاهکل سرخ و حکومت ترور و خفقان سلطنتچهل و دو سال پیش، در ١٩ بهمن ماه ١٣۴٩ صدای گلوله های پانزده چریک فدایی خلق در منطقه ای بنام  سیاهکل با آتشفشانی از خشم و کینه به دشمن طبقاتی دل سیاهی شب حکومت زور و ظلم شاه مزدور را شکافت، شیپور بیداری استثمارشدگان را نواخت، و جزیره ثبات شاه مزدور را چنان تکانی داد که خواب را برای همیشه از چشم  آن دزد و غارتگر دسترنج کارگران ربود.

در دوره دیکتاتوری سرمایه داری سلطنتی اختناق و کُشت و کشتار و سر به نیست کردن نیروهای انقلابی ،منتقدین، دگراندیشان از هر گروه و حزب سیاسی توسط ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور محصول دستگاه های آدم کُشی سی آی ای آمریکا و موساد اسرائیل) بر جامعه حکمفرما بود، زمانی که جامعه در ناامیدی عمیق از تغییر اوضاع بسر میبرد، زمانی که حزب توده با رفتارهای سیاسی اش ثابت کرده بود که حزبی ضدکارگر است که برای خادمی به بورژوازی کارگر کُش در صحنه حضور دارد و خیانت های " ملی – میهنی" آن نیز مهر همیشه خائن را بر پیشانی آن حزب منفور حک کرده بود، خیانت هایی که باعث سلب اعتماد مردم از حزب توده و نیز باعث سلب اعتماد از کمونیسم هم شده بود ، دوره ای که از نظر اقتصادی شاه مزدور امپریالیسم با استثمار کارگران و زحمتکشان و تاراج منابع تا می توانست جیب اربابان جهانی و خاندانش را پر میکرد تا میزانی که سی و چهار سال است که خاندانش با دزدی و غارت دسترنج کارگران و ثروتی که به مردم تعلق دارد زندگی انگلی شان را بدون اینکه حتی یک دقیقه از عمر شان را کار کرده باشند می گذرانند، شاه مزدور که "چشم آبی ها" را به مردم ایران ترجیح می داد با اتکا به حمایت همه جانبه "چشم آبی ها" از نظر سیاسی نیز خود را "نماینده خدا" در " زمین ایران" معرفی میکرد تا به این وسیله بتواند بیشتر سفره توده های زحمتکش را خالی کند( درست مثل  همین دوره) ،توپ و تانک های آمریکایی و مستشاران آن نیز برای غارت منابع ایران و سرکوب هر گونه مخالفتی با نوکر شان در همه جا مستقر بود، دوره ای که خبرنگاران خارجی وقتی به ایران می آمدند( مثل همین دوره) آنها را به مناطقی که برنامه ریزی میکردند میبردند ، به راه آهن تهران و شوش و خاوران و ... مناطقی که فقر و بدبختی از سر و کول آن بالا میرفت( مثل همین دوره) نمی بردند. دوره ای که حکومت فاشیستی شاه ترور و خفقان را نهادینه کرده بود و هر روز دستهای کثیفش بیشتر به خون مبارزان راه آزادی آغشته میشد، - همه نوکران امپریالیسم چنین میکنند همانگونه که رژیم اسلامی چنین میکند- دوره ای که شاه جلاد با حکومت ترور و خفقانش جزیره آرامش برای خود و صاحبان قلاده اش درست کرده بود و فکر میکرد که این دوران " ابدی" است. سیاهکل سرخ ثابت کرد که دشمن ضربه پذیر است هر قدر که تا بن دندان توسط اربابان جهانی اش مسلح  شده باشد.

دو سند تاریخی

گوشه ای از حکومت ترور و خفقان سلطنت شاه جلاد برای نسلی که آن دوره را ندیده است، ندیده است که مزدوران "کراواتی" ساواک شاه جلاد نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم قلدری میکردند و به مخالفین شاه از ملیت های دیگر هم تعرض میکردند و با چماق آنها را مورد حمله فیزیکی قرار میداند در حالیکه فرهنگ " شاهنشاهی" هم از زبانشان جاری میشد،  لینک زیر را که شامل دو سند تاریخی از دوران سلطنت ننگین است قرار میدهم. آن را بخوانید و ببینید و به هر طریقی که میتوانید به دست دوستان و هموطنان خود برسانید.


ساواک شاهنشاهی در خارج از ایران! (دو سند تاریخی)

صبا راهی
نوزده بهمن ۱۳۹۱ برابر با هفتم فوريه ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر